Ενημερωτική Ανακοίνωση από ΟΠΑΔ για ΕΟΠΥΥ


                                             Αθήνα, 27.12.111
Ε Λ Λ Η Ν I Κ Η   
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ I Α 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε συνέχεια της από 21/12/2011 ανακοίνωσης για την παράταση της σύμβασης των Ιατρών ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) και λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού αιτήσεων, σας γνωρίζουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας προστίθενται και νέες γραμμές FAX ως ακολούθως :
         210-9282199
         210-9282499
         210-9282267
         210-9215940
         213-2168422

Επιπλέον δίνεται και η εναλλακτική δυνατότητα αποστολής υπογεγραμμένης και σφραγισμένης δήλωσης μέσω email στην ηλεκτρονική δ/νση dsxed@eopyy.gov.gr (ως συν/νο αρχείο ). Η πρωτότυπη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στα ανωτέρω fax μέχρι και την 15/01/2011

Υπενθυμίζεται ότι τελευταία ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχει οριστεί η 31/12/2011. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κείμενες διατάξεις όσοι Ιατροί δεν επιθυμούν να συνεχιστεί η συμβατική τους σχέση με τον ΕΟΠΥΥ δεν θα έχουν τη δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων.
Επίσης διευκρινίζεται η εκτέλεση πράξεων εντός των συμβεβλημένων Ιατρείων απαιτεί την ηλεκτρονική παραπομπή τους, η δε πληρωμή τους θα γίνεται με βάση το ισχύον κρατικό τιμολόγιο.

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ


Σχόλια